8.1 – Präster

Att hitta en präst bland sina anor är som att hitta en trattkantarell i skogen. Hittar man en så hittar man omgående flera. Präster gifte sig i stor utsträckning med prästdöttrar, vilket är förklaringen till detta.  Om just präster finns ofta ett omfattande skriftligt material att fördjupa sig i och jag kommer inte att gå vidare med någon noggrannare forskning runt just dessa personer.  Präster var högt ansedda personer i socknen och deras uppdrag hade relativt hög status. Mycket av den skriftliga dokumentation som finns från äldre tider är sammanställd av socknens kyrkoherdar, så dessa människor har i stor utsträckning bidragit till att ge oss en bild av hur samhället fungerade ute i landets socknar under de tidsperioder jag valt att studera.

Det som mest intresserar mig vad gäller prästerna är hur det gick för deras barn, barnbarn och barnbarns barn, det vill säga prästens ättlingar? Eftersom mina anor i stort sett består av helt vanliga bönder såsom anorna för de flesta i vårt land så är det intressant att få inblick i var på vägen prästättlingarna blev vanliga bönder och skogshuggare och vad det var som orsakade detta.

Prästerna finns både bland min mors och min fars anor.

Lars Restadius var präst i Lima i början av 1800-talet. Han var inte omtyckt av alla och många skriftliga redogörelser finns om honom och hans liv.

Limapräster

Lars Restadius

I Transtrand har jag även hittat farfars farfar till Lars Restadius tredje hustru Elisabeth och han var också präst. I den släkten finns flera präster.

Olaus Nedrin
Andreas Georgii Hedemorensis
Laurentius Andreae Fahlander

På bilden här till höger kan man se att det var vanligt förekommande att präster gifte sig med prästdöttrar. Ett undantag är dock Elisabeth Nedrin som var barnbarns barnbarn till en präst. Elisabeth var Lars Restadius tredje hustru.

I Malungs socken har jag också hittat ett par präster;

Hermannus Pauli Angermannus och hans son Paulus Hermanni Valensis. Paulus Hermanni Valensis har även ättlingar bosatta i Lima som finns bland mina anor. Paulus son Herman blev riksdagsman och han gifte sig med prästdottern Kerstin Sevilla.

I Gagnef har jag hittat en Sacellan som enligt uppgift skall vara någon form av prästvigd komminister i församlingen.

Laurentius Johannes Lillhärensis

I trakten av Sunne har jag hittat prästerna

Benedictus Andreae Westgotus och Petrus Jonae

Lima Kyrka